Dün, öğ­le sa­at­le­ri…CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­luk Koç, elin­de­ki bel­ge­yi ka­me­ra­la­ra gös­te­re­rek “İş­te AKP ile PKK’­nın mu­ta­ba­kat met­ni!” di­yor.

Me­tin­de­ki mad­de­le­ri oku­ma­ya baş­la­ma­dan ön­ce Baş­ba­kan Er­do­ğa­n‘­a ba­zı so­ru­lar yö­nel­ti­yor.

“Tem­sil­ci­niz MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­da­n’­ın, ana dil­de eği­tim­le il­gi­li ola­rak PKK’­ya “Na­sıl ol­sa ora­sı özerk böl­ge ola­cak. Öğ­ret­men ta­yin­le­ri da­hil, eği­tim hiz­met­le­ri be­le­di­ye­le­re, va­li­le­re dev­re­di­le­ce­k” şek­lin­de bir söz ver­di­ği Os­lo tu­ta­nak­la­rın­da yer al­mış­tır. Bu sö­zün ar­ka­sın­da mı­sı­nız Sa­yın Baş­ba­kan?” di­ye so­ru­yor.

Koç, “Siz Os­lo gö­rüş­me­le­rin­de te­rör ör­gü­tü­ne özerk­lik, fe­de­ras­yon sö­zü ver­di­niz. Bu tu­ta­nak­lar eli­miz­de!” de­me­ye ge­ti­ri­yor.

Açık­la­dı­ğı me­tin­den, AK­P‘­nin, 2011‘de­ki ge­nel se­çim­le­re gi­di­len sü­reç­te, PKK ile te­rör ey­lem­le­ri­ni dur­dur­ma­sı ko­nu­sun­da mu­ta­ba­ka­ta var­dı­ğı an­la­şı­lı­yor.

Zi­ra ha­kem dev­let İn­gil­te­re­’nin ona­yı­nı ta­şı­dı­ğı öne sü­rü­len bel­ge­nin 7. mad­de­sin­de bu an­laş­ma şöy­le ifa­de edi­li­yor:

“Ta­raf­lar se­çim­le­rin gü­ven­li bir or­tam­da geç­me­si ve or­ta­mın nor­mal­leş­me­si için en üst dü­zey­de ka­mu­oyu­na açık çağ­rı­da bu­lu­na­cak­lar­dır!”

Böy­le­ce te­rör ör­gü­tüy­le mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otur­ma amaç­la­rın­dan bi­ri­nin “AKP’­nin se­çi­mi ka­zan­ma­sı­nın gü­ven­ce al­tı­na al­mak ol­du­ğu­” or­ta­ya çı­kı­yor.

Bu mad­dey­le “se­çi­mi ala­lım, ge­ri­si ko­lay!” me­sa­jı ve­ri­li­yor.

Tür­ki­ye­’nin en ha­ya­ti ko­nu­su, se­çim pa­zar­lı­ğı mal­ze­me­si ya­pı­lı­yor.

As­ke­rin, po­li­sin ve ma­sum si­vil­le­rin ha­yat­la­rı, AK­P’­nin se­çi­mi ka­zan­ma­sı­na en­deks­le­ni­yor.

Bun­lar ha­kem dev­let İn­gil­te­re­‘nin tem­sil­ci­si­nin önün­de ko­nu­şu­lu­yor.

İd­di­aya gö­re ha­kem dev­let, onay­la­dı­ğı met­ni ar­şi­vi­ne ko­yu­yor!

* * *

Ha­luk Ko­ç‘­un açık­la­dı­ğı bel­ge­de ay­rı­ca KCK ope­ras­yon­la­rı­nın si­ya­si ol­du­ğu ka­bul edi­li­yor.

Tu­ta­na­ğın 6. mad­de­sin­de “KCK adı al­tın­da ger­çek­le­şen si­ya­si ope­ras­yon­lar­da tu­tuk­la­nan­la­rın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı, sü­re­cin yu­mu­şa­tıl­ma­sı ve çö­züm yö­nün­de iler­le­me­si için önem­li bir adım ola­cak­tır!” de­ni­li­yor.

KCK tu­tuk­lu­la­rı­nın ser­best bı­ra­kı­la­ca­ğı ta­ah­hüt edi­li­yor.

Nor­ve­ç’­in baş­ken­ti Os­lo­’da ve İn­gi­liz tem­sil­ci­nin önün­de, Türk mah­ke­me­le­ri adı­na söz ve­ri­li­yor.

Tür­ki­ye­’de yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın bir ma­sal­dan iba­ret ol­du­ğu, ba­zı da­va­lar­da tu­tuk­la­ma ve­ya ser­best bı­rak­ma ka­rar­la­rı­nın, ha­kim­ler­ce de­ğil, si­ya­si ira­de ta­ra­fın­dan ve­ril­di­ği, cüm­le ale­me ilan edi­li­yor.

Os­lo mu­ta­ba­ka­tı­nın 5. mad­de­sin­de yer alan şu ifa­de­ler de çok dü­şün­dü­rü­cü:

“Türk ta­ra­fı, se­çim­ler­den son­ra en kı­sa za­man­da Ör­gü­tü tem­si­len iki ki­şi­nin Sa­yın Öca­la­n’­ı zi­ya­ret et­me­si, yu­ka­rı­da adı ge­çen kon­sey ve ko­mis­yon­lar ku­rul­duk­tan son­ra, bi­rer alt ko­mis­yon­la­rı­nın da Sa­yın Öca­la­n’­la iliş­ki­len­di­ril­me­si­ni ta­ah­hüt eder.“

Ha­luk Ko­ç‘­un, Os­lo gö­rüş­me­le­ri ko­nu­sun­da el­le­rin­de bir­çok baş­ka bel­ge bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di­ği da­ki­ka­lar­da, Bin­gö­l‘­den acı ha­ber ge­li­yor.

As­ke­ri kon­vo­ya sal­dı­ran te­rö­rist­ler 10 Meh­met­çi­ği şe­hit edi­yor, 69 as­ke­ri­mi­zi de ya­ra­lı­yor.

Si­lah bı­rak­ma­dan -se­çim­ler ön­ce­si- kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­‘ni mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otur­tan ve “ö­zerk­li­k” baş­ta ol­mak üze­re bir yı­ğın söz alan te­rör ör­gü­tü, ha­in sal­dı­rı­la­rın­da hız kes­mi­yor.

Tür­ki­ye­’yi ye­ni­den ve bu kez da­ha ağır ko­şul­lar­da mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otur­ma­ya zor­lu­yor.

Ana­dil­de eği­tim, kül­tü­rel hak­lar vs. gi­bi he­def­ler ar­tık kü­çük ka­lı­yor.

As­lın­da PKK‘­nın ve ar­ka­sın­da­ki ulus­lar ara­sı des­tek­çi­le­ri­nin ne­re­ye var­mak is­te­dik­le­ri meç­hul de­ğil.

Sü­ley­man De­mi­rel, Cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de, Fran­sa Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ala­in Jup­pe ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­den son­ra bu­nu net ola­rak açık­la­mış­tı.

“Biz­den bay­rak is­ti­yor­lar, bay­rak!” de­miş­ti.

TBMM ­Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çek de “PKK si­lah bı­rak­mak is­te­se bi­le bı­rak­tır­maz­lar!” der­ken ay­nı gü­cü işa­ret edi­yor.

“İs­te­ni­len bay­rak­tır, ge­ri­si te­fer­ru­at­tır!” de­me­ye ge­ti­ri­yor.
- UĞUR DÜNDAR - Sozcu.com.tr